คณะกรรมการบริษัท


นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

อายุ 66 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • คณะนิติศาสตร์ (นิติศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
 • คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director AccreditationProgram (DAP 104/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพโยธาอุตสาหกรรมจำกัด
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อีลิท พลัส ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
 • 2556 – ปัจจุบัน รองกรรมการ / ผู้จัดการใหญ่บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 • 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้แมเนจเมนท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ(ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2555-2557 กรรมการ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
 • 2555 รองปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย
 • 2554-2555 กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2551-2555 อธิบดี กรมที่ดิน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
รองประธานคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์

อายุ 65 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • พาณิชยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
 • พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 45/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Risk Management Committee (RMP) รุ่นที่ 3/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนา Audit Committee หัวข้อ “แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่” (The New Audit Report : Understanding Key Audit Matters)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2557)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 มกราคม 2557
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
คู่สมรส ถือหุ้นจำนวน 700,000 หุ้น คิดเป็น 0.017%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 4 แห่ง
 • 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2556-2557 กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 2550-2557 กรรมการ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายปรีชา ติวะนันทกร
กรรมการอิสระ

นายปรีชา ติวะนันทกร

ชื่อ – สกุล นายปรีชา ติวะนันทกร
อายุ 70 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • บัญชีบัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) 46/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 3/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนา Audit Committee หัวข้อ “แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่” (The New Audit Report : Understanding Key Audit Matters)
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 5/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักการเทคนิคการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 • การประชุมคณณะกรรมการบริหารควมเสี่ยง 4/4 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
พ.ต.อ.โกศล นินบดี
กรรมการอิสระ

พ.ต.อ. โกศล นินบดี

ชื่อ – สกุล พ.ต.อ. โกศล นินบดี
อายุ 70 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) 46/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนา Audit Committee หัวข้อ “แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่” (The New Audit Report : Understanding Key Audit Matters)
 • หลักสูตรอบรมผู้กำกับการกองบัญชาการศึกษา ปี 2538 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
กรรมการอิสระ

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล

ชื่อ – สกุล นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
อายุ 57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า The University of Texas at Austin
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า The University of Texas at Austin
 • สาขาบริหารธุรกิจ The University of Texas at Austin
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 31/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนา Audit Committee หัวข้อ “แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่” (The New Audit Report : Understanding Key Audit Matters)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2558)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 22 เมษายน 2558
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2558- 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อควา คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
 • 2556- 2559 กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2556- 2559 กรรมการ บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด
 • 2548- 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
กรรมการ

นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา

ชื่อ – สกุล นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
อายุ 54 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัญชาติ ไทย
การศึกษา
 • ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement for Committee (FSD) รุ่น 23/2014
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตร “RE-CU CEO–PREMIUM IN MODERN REAL ESTATE BUSINESS”
  รุ่นที่ 1
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CG Forum 2/2016 “สุจริต ระมัดระวัง เกาะคุ้มกันกรรมการ” (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CEO Club 2016 : Global Mega Trend Future of Mobility and Impact to Personal Lives ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CEO Club 2016 : Succession Plan &People Challenge in Global Business ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CG Forum 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เทคนิคการจัดการอินไซต์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ
 • แนวทางกำหนดมาตรการควบคุมภายในของสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • หลักธรรมาภิบาลที่ดีและหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย ไตรมาส 4/2559 และแนวโน้มปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CEO Club 2016 :Stakeholder Management การดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
28.991%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์ริทโต้ แลนด์(ในทอน) จำกัด
 • 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์ริท ภูเก็ต จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 • 2555-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2555-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2555-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2555-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนิท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. จงเทียน จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2552-2556 กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.คอนโดทาวน์ จำกัด
 • 2553-2555 กรรมการ บริษัท เมอร์ริท แลนด์ จำกัด
 • 2553-2556 กรรมการ บริษัท กู๊ด เมอร์ริท แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด
 • 2554-2555 กรรมการ บริษัท กู๊ด เมอร์ริท เพลส จำกัด
 • 2554-2556 กรรมการ บริษัท ที.ที.เอ็น อเวนิว จำกัด
 • 2554-2557 กรรมการ บริษัท เดอะเมอริโต้ ซิตี้ โฮม จำกัด
 • 2555-2555 กรรมการ บริษัท รักษาแลนด์ จำกัด
 • 2555-2555 กรรมการ บริษัท เดอะเมอริโต้ บิสซิเนส แลนด์ (สาทร-กัลปพฤกษ) จำกัด
 • 2555-2556 กรรมการ บริษัท ธนเสฏฐ์ ทาวเวอร์ จำกัด
 • 2555-2556 กรรมการ บริษัท กู๊ด เมอร์ริท สาย 6 เซ็นเตอร์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 31/32 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายพีระ นีรพิทักษ์
กรรมการ

นายพีระ นีรพิทักษ์

ชื่อ – สกุล นายพีระ นีรพิทักษ์
อายุ 66 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ /ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • บริหารธุรกิจทั่วไป สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาโท
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์
ปริญญาเอก
 • Innovation Management วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement for Director (FSD 23/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่น 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงประกันวินาศภัย (IMD) สถาบันประกันประเทศไทย
 • หลักสูตรการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 • หลักสูตรการประกันวินาศภัยว่าด้วย "หลักความรับผิดชอบตามกฎหมาย"
 • เทคนิคการจัดการอินไซต์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- 2.679% -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จำกัด
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2554-2558 กรรมการ บริษัท เดอะเมอริโต้ ซิตี้โฮม จำกัด
 • 2554-2555 กรรมการ บริษัท กู๊ด เมอร์ริท เพลส จำกัด
 • 2554-2556 กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. คอนโดทาวน์ จำกัด
 • 2554-2556 กรรมการ บริษัท ที.ที.เอ็น อเวนิว จำกัด
 • ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำศาลจังหวัดนนทบุรี
 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 30/32 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายยงศีล รุ่งชีวา
กรรมการ

นายยงศีล รุ่งชีวา

ชื่อ – สกุล นายยงศีล รุ่งชีวา
อายุ 58 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
สัญชาติ ไทย
การศึกษา
 • อนุปริญญา สาขาการไฟฟ้า วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement for Director (FSD 23/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 3.664%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
4 แห่ง
 • 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์ริท ภูเก็ต จำกัด
 • 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอริทโต้ แลนด์ (ในทอน) จำกัด
 • 2547-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที ซี อาร์ ทิมเบอร์ จำกัด
 • 2533-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเซ็นทรัล แรทแท่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 5 แห่ง
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2554-2558 กรรมการ บริษัท เดอะเมอริโต้ ซิตี้โฮม จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/13 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 31/32 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
กรรมการ

นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา

ชื่อ – สกุล นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
อายุ 35 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • RECU รุ่นที่ 33  คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- 0.357% -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • 2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองซีวิว จำกัด
 • 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง สปอร์ตคลับ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนิท แมเนจเม้นท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 32/32 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/4 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายชวลิต ธาราธิคุณเดช
เลขานุการบริษัท

นายชวลิต   ธาราธิคุณเดช

อายุ 58  ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริษัท/ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • CSP  รุ่นที่  52/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักธรรมาภิบาลที่ดี และหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ถือหุ้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จำนวนปีที่เป็นพนักงานบริษัท 3  ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2557)
วันที่เข้าเป็นพนักงานบริษัท 24  มกราคม  2557
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2544-2556 ผู้จัดการ บริษัท  ว่อง เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต