ผู้บริหาร


นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา

ชื่อ – สกุล นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
อายุ 54 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัญชาติ ไทย
การศึกษา
 • ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement for Committee (FSD) รุ่น 23/2014
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 • หลักสูตร “RE-CU CEO–PREMIUM IN MODERN REAL ESTATE BUSINESS”
  รุ่นที่ 1
 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • CG Forum 2/2016 “สุจริต ระมัดระวัง เกาะคุ้มกันกรรมการ” (SET) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CEO Club 2016 : Global Mega Trend Future of Mobility and Impact to Personal Lives ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CEO Club 2016 : Succession Plan &People Challenge in Global Business ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CG Forum 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เทคนิคการจัดการอินไซต์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ
 • แนวทางกำหนดมาตรการควบคุมภายในของสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • หลักธรรมาภิบาลที่ดีและหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย ไตรมาส 4/2559 และแนวโน้มปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • CEO Club 2016 :Stakeholder Management การดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
28.991%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์ริทโต้ แลนด์(ในทอน) จำกัด
 • 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์ริท ภูเก็ต จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 • 2555-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2555-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2555-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2555-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนิท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. จงเทียน จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2552-2556 กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.คอนโดทาวน์ จำกัด
 • 2553-2555 กรรมการ บริษัท เมอร์ริท แลนด์ จำกัด
 • 2553-2556 กรรมการ บริษัท กู๊ด เมอร์ริท แลนด์ (ภูเก็ต) จำกัด
 • 2554-2555 กรรมการ บริษัท กู๊ด เมอร์ริท เพลส จำกัด
 • 2554-2556 กรรมการ บริษัท ที.ที.เอ็น อเวนิว จำกัด
 • 2554-2557 กรรมการ บริษัท เดอะเมอริโต้ ซิตี้ โฮม จำกัด
 • 2555-2555 กรรมการ บริษัท รักษาแลนด์ จำกัด
 • 2555-2555 กรรมการ บริษัท เดอะเมอริโต้ บิสซิเนส แลนด์ (สาทร-กัลปพฤกษ) จำกัด
 • 2555-2556 กรรมการ บริษัท ธนเสฏฐ์ ทาวเวอร์ จำกัด
 • 2555-2556 กรรมการ บริษัท กู๊ด เมอร์ริท สาย 6 เซ็นเตอร์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 31/32 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม
กรรมการผู้จัดการ

นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม

ชื่อ – สกุล นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม
อายุ 52 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ /กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา

ปริญญาตรี

 • วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

 • MBA (Marketing Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร The Boss รุ่นที่ 81 สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 202/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 24/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 1 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2559)
วันที่เข้าเป็นพนักงานบริษัท 1 พฤษภาคม 2559
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 • ถือในนามตนเอง 0.119%
 • ถือในนามคู่สมรส 0.102%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2559-2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
 • 2556-2559 กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
 • 2556-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ควอลตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2555-2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะคอนฟิเด้นซ์ จำกัด
 • 2555-2559 กรรมการ บริษัท คิวเฮ้าส์ พรีคาสท์ จำกัด
 • 2555-2559 กรรมการ บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2555-2559 กรรมการ บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/4 ครั้ง(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10/05/2559)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายพีระ นีรพิทักษ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายพีระ นีรพิทักษ์

ชื่อ – สกุล นายพีระ นีรพิทักษ์
อายุ 66 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ /ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • บริหารธุรกิจทั่วไป สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาโท
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์
ปริญญาเอก
 • Innovation Management วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement for Director (FSD 23/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่น 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงประกันวินาศภัย (IMD) สถาบันประกันประเทศไทย
 • หลักสูตรการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 • หลักสูตรการประกันวินาศภัยว่าด้วย "หลักความรับผิดชอบตามกฎหมาย"
 • เทคนิคการจัดการอินไซต์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- 2.679% -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จำกัด
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2554-2558 กรรมการ บริษัท เดอะเมอริโต้ ซิตี้โฮม จำกัด
 • 2554-2555 กรรมการ บริษัท กู๊ด เมอร์ริท เพลส จำกัด
 • 2554-2556 กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. คอนโดทาวน์ จำกัด
 • 2554-2556 กรรมการ บริษัท ที.ที.เอ็น อเวนิว จำกัด
 • ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำศาลจังหวัดนนทบุรี
 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 30/32 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
รองกรรมการผู้จัดการ

นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา

ชื่อ – สกุล นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
อายุ 35 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • RECU รุ่นที่ 33  คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- 0.357% -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 • 2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองซีวิว จำกัด
 • 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง สปอร์ตคลับ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนิท แมเนจเม้นท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 32/32 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/4 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
รองกรรมการผู้จัดการ

นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา

ชื่อ – สกุล นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
อายุ 33 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • RECU รุ่นที่ 32 คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • KSME รุ่นที่ 8 ธนาคารกสิกรไทย
 • ARM รุ่นที่ 5 CP All
 • The Boss รุ่นที่ 70 สถาบัน MPI
 • Hotel Management สถาบัน I-TIM
 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement for Director (FSD)รุ่นที่ 23/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2557)
วันที่เข้าเป็นพนักงานของบริษัท 24 มกราคม 2557
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2 แห่ง
 • 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมอร์ริทโต้ แลนด์ (ในทอน) จำกัด
 • 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง ซีวิว จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2553-2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/4 ครั้ง(เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10/05/2559)
 • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายสิทธิพร รัตนาภรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

นายสิทธิพร รัตนาภรณ์

ชื่อ – สกุล นายสิทธิพร รัตนาภรณ์
อายุ 56 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน /กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 3 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2557)
วันที่เข้าเป็นพนักงานของบริษัท 1 ตุลาคม 2557
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2547-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน บริษัท เมเจอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การบัญชีและการเงิน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายประพนธ์ เลิศกชกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายประพนธ์ เลิศกชกร

อายุ 38  ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปริญญาโท
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 1  ปี  (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2559)
วันที่เข้าเป็นพนักงานของบริษัท 1  พฤษภาคม  2559
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2555-2559        ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ   บริษัท ควอลิตี้  เฮ้าส์  จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายกีรวัฒน์ แสงรูจี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายกีรวัฒน์ แสงรูจี

อายุ 41  ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา

ปริญญาตรี

 • วิศวะกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

ปริญญาโท

 • วิศวะกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 1  ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2559)
วันที่เข้าเป็นพนักงานของบริษัท 1  พฤษภาคม  2559
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจำนวน  150,000 หุ้น  คิดเป็น 0.004%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร  อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2556-2559   ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ   บริษัท ควอลิตี้  เฮ้าส์  จำกัด (มหาชน)
 • 2554-2556  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ   บริษัท ควอลิตี้  เฮ้าส์  จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 -  
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายพันธ์ยศ กุลรัตนสินสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายพันธ์ยศ กุลรัตนสินสุข

ชื่อ – สกุล นายพันธ์ยศ กุลรัตนสินสุข
อายุ 40 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 1 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2559)
วันที่เข้าเป็นพนักงานของบริษัท 16 มิถุนายน 2559
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2553-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายกิติพงษ์ ผดุงสุทธิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายกิติพงษ์ ผดุงสุทธิ์

ชื่อ – สกุล นายกิติพงษ์ ผดุงสุทธิ์
อายุ 45 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา

ปริญญาตรี

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาโท

 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 5 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2560)
วันที่เข้าเป็นพนักงานบริษัท 16 กุมภาพันธ์ 2560
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2557-2560 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2547-2557 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ บริษัท แปลนเอสเตท จำกัด
 • 2542-2547 ผู้จัดการโครงการ บริษัท พิมานกรุ๊ป จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 - ไม่มี -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา