ผู้บริหาร


นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล

ชื่อ - สกุล นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
อายุ 56 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัญชาติ ไทย
การศึกษา
 • Diploma
  มหาวิทยาลัย Fang Chia Taiwan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร -
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ -
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
15.71%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติเมทไรซ์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ หจก.โรงสีไฟตาคลีกิจไพศาล
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม
กรรมการผู้จัดการ

นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม

ชื่อ – สกุล นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม
อายุ 53 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ /กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา

ปริญญาตรี

 • วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

 • MBA (Marketing Management)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร The Boss รุ่นที่ 81
  โดย สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 202/2015
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 24/2014
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2559)
วันที่เข้าเป็นพนักงานบริษัท 1 พฤษภาคม 2559
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
0.24%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 1 แห่ง
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2559-2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
 • 2556-2559 กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
 • 2556-2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ควอลตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2555-2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะคอนฟิเด้นซ์ จำกัด
 • 2555-2559 กรรมการ บริษัท คิวเฮ้าส์ พรีคาสท์ จำกัด
 • 2555-2559 กรรมการ บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2555-2559 กรรมการ บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายพีระ นีรพิทักษ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นายพีระ นีรพิทักษ์

ชื่อ – สกุล นายพีระ นีรพิทักษ์
อายุ 67 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ /ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • เกียรตินิยมอันดับ 1 บริหารธุรกิจทั่วไป สาขาการจัดการ
  มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาโท
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์
ปริญญาเอก
 • Innovation Management วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement for Director (FSD 23/2014)
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่น 4/2016
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • การสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ “AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน”
  โดย ก.ล.ต./ SET/ IOD/ FAP
 • CG Talk : Boardroom Challenges to Meet Increasing Demand from Stakeholder ความท้าทายของกรรมการในการตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย
  โดย maiA / IOD
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงประกันวินาศภัย (IMD)
  โดย สถาบันประกันประเทศไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
  โดย สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 • หลักสูตรการประกันวินาศภัยว่าด้วย “หลักความรับผิดชอบตามกฎหมาย”
  โดย สถาบันประกันภัยไทย
 • เทคนิคการจัดการอินไซต์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- 2.68% -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 แห่ง
 • 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 7 แห่ง
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2554-2558 กรรมการ บริษัท เดอะเมอริโต้ ซิตี้โฮม จำกัด
 • 2554-2555 กรรมการ บริษัท กู๊ด เมอร์ริท เพลส จำกัด
 • 2554-2556 กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. คอนโดทาวน์ จำกัด
 • 2554-2556 กรรมการ บริษัท ที.ที.เอ็น อเวนิว จำกัด
 • 2553-2560 ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำศาลจังหวัดนนทบุรี
 • 2557-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
 • 2560-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 28/28 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายสิทธิพร รัตนาภรณ์
รองกรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

นายสิทธิพร รัตนาภรณ์

ชื่อ - สกุล นายสิทธิพร รัตนาภรณ์
อายุ 57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ /ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน /กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2557)
วันที่เข้าเป็นพนักงานของบริษัท 1 ตุลาคม 2557
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 3 แห่ง
 • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด
 • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2547-2557 ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน บริษัท เมเจอร์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
การบัญชีและการเงิน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1/4 ครั้ง (ออกจากตาแหน่งวันที่ 12/05/60)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายกีรวัฒน์ แสงรูจี
รองกรรมการผู้จัดการ

นายกีรวัฒน์ แสงรูจี

ชื่อ - สกุล นายกีรวัฒน์ แสงรูจี
อายุ 42 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา

ปริญญาโท

 • วิศวะกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

ปริญญาตรี

 • วิศวะกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2559)
วันที่เข้าเป็นพนักงานของบริษัท 1 พฤษภาคม 2559
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ถือหุ้นจำนวน 150,000 หุ้น คิดเป็น 0.004%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2556-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554-2556 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายประพนธ์ เลิศกชกร
รองกรรมการผู้จัดการ

นายประพนธ์ เลิศกชกร

ชื่อ - สกุล นายประพนธ์ เลิศกชกร
อายุ 39  ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาโท
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
ปริญญาตรี
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 2  ปี  (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2559)
วันที่เข้าเป็นพนักงานของบริษัท 1  พฤษภาคม  2559
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2555-2559 ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา