โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1 นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล 660,000,000 15.714
2 นายบุญยง สวาทยานนท์ 635,591,300 15.133
3 นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา 398,162,300 9.480
4 นายยงศีล รุ่งชีวา 155,439,700 3.701
5 นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 139,291,300 3.316
6 นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ 122,000,000 2.905
7 นายพีระ นีรพิทักษ์ 112,500,000 2.679
8 นายพิรุฬห์ นีรพิทักษ์ 67,500,000 1.607
9 น.ส.ศุภวรรณ สวาทยานนท์ 64,500,000 1.536
10 นายประโยชน์ สุขศรีการ 42,200,000 1.005
11 นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์ 41,905,100 0.998
12 น.ส.สุจินดา ลีวาณิชย์ 32,600,000 0.776
13 นายสมบูรณ์ สุขุมคัมภีร์ 26,332,700 0.627
14 นายประสิทธิ์ เฮงเลิศปัญญา 24,866,000 0.592
15 นายธนัญ คงนิธิเฉลิม 24,700,000 0.588
16 น.ส.อรวรรณ วิริยะพรเลิศ 23,037,400 0.549
รวม 2,570,625,800 61.206