โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1.  นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา 1,217,602,300 28.99
2.  นายบุญยง สวาทยานนท์ 475,591,300 11.32
3.  นายยงศีล รุ่งชีวา 153,907,100 3.66
4.  นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ 124,300,000 2.96
5.  นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 122,500,000 2.92
6.  นายพีระ นีรพิทักษ์ 112,500,000 2.68
7.  นางพนิดา คุปต์นิรัติศัยกุล 76,000,000 1.81
8.  นายพิรุฬห์ นีรพิทักษ์ 67,500,000 1.61
9.  น.ส.ศุภวรรณ สวาทยานนท์ 64,500,000 1.54
10.  นายประโยชน์ สุขศรีการ 62,600,000 1.49